Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met Euro Kitchen tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.

1. Aankopen

De koper heeft een wettelijke bedenktermijn van 14 werkdagen. Indien koper wenst dat de keuken binnen 14 dagen gemonteerd is ziet koper af van de bedenktijd vanaf het moment van montage.

1.2. Uitvoering van de overeenkomst

EUROKITCHEN verplicht zich de levering van de aangekochte producten te verzorgen zoals overeengekomen.
Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft Euro Kitchen de vrijheid om de diensten en werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Eurokitchen blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten, verrichte diensten en uitgevoerde werkzaam heden.

1.3. Aansprakelijkheid

1.3.1.

Euro Kitchen is tegenover de koper slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet en of grove schuld van EUROKITCHEN en/of zijn leidinggevende en/of ondergeschikten en deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Zoals het product in de loods wordt gepresenteerd, zo leveren wij het product ook af. Wij verkopen alleen tweedehands producten, wat u ziet is wat u koopt. Apparatuur wordt vooraf uitgetest samen met de koper. Mocht na levering een apparaat niet meer werken dan is Eurokitchen hier niet verantwoordelijk voor.

1.3.2.

Indien Euro Kitchen ingevolge artikel 1.3.1 gehouden is de schade die de koper lijdt
te vergoeden, zal deze vergoeding niet meer bedragen dan het totaal van de bedragen van het eigen risico van zijn verzekering en door de verzekering gedane uitkering.
Euro Kitchen is nimmer aansprakelijk voor andere dan in artikel 1.3.1 bedoelde schade, op welke wijze ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte bedrijfsschade, gevolgschade en schade door derving van inkomsten van de koper.

1.4. Rechtskeuze en bevoegd rechter

Op de overeenkomsten tussen Euro Kitchen en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die uit een overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, onder voorbehoud van het recht van Euro Kitchen om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

1.5. Annulering

U kunt een aankoop zonder opgaaf van redenen annuleren. Indien koper na levering afziet van de aankoop zijn de leveringskosten voor de koper.
Indien Euro Kitchen zelf de aankoop annuleert zullen geen kosten in de nota worden gebracht. Mochten er al betalingen zijn gedaan door de koper, dan worden deze bedragen binnen 5 werkdagen gerestitueerd.

1.6. Betaling

Voor betaling wordt een nota toegezonden. De nota dient te zijn betaald binnen 14 dagen na de daarop vermelde datum. Bij de aankoop wordt een aanbetaling gedaan van minimaal 10 %.

1.7. Niet tijdige betaling

Indien de betaling niet tijdig door de koper is verricht, is Euro Kitchen bevoegd zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan. Alle daaraan verbonden gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten zijn voor de nota van de koper.
Over de tijd dat de koper met de betaling in verzuim is geweest, kan Euro Kitchen het verschuldigde bedrag rente in de nota brengen. Deze rente is op jaarbasis gebaseerd op de wettelijke rente, verhoogd met 2%.

1.8. Levering

Indien Euro Kitchen de keuken niet monteert zal levering plaatsvinden voor de deur (begane grond). Bij montage zorgt Eurokitchen voor al het transport tot en met de montage.